Prawo karne

Świadczone przez kancelarię usługi obejmują min:

 • obronę podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym) oraz obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obronę podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym skarbowym (przygotowawczym i sądowym) oraz obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe,
 • reprezentację pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach m. in. o:
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
 • reprezentację oskarżyciela prywatnego i oskarżonego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
 • reprezentację w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • pomoc prawną osobom przebywających poza granicami kraju, w stosunku do których wydany został list gończy.
_______________________________