Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarie Adwokackie Adwokata Witolda Guji i Adwokata Bartłomieja Włosińskiego, al. Niepodległości 87, 43 – 100 Tychy, zgodnie z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)informujemy, że:

I. Administrator danych

Współadministratorami danych osobowych są: Witold Guja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Witold Guja z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 87 oraz Bartłomiej Włosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Włosiński z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 87.

II. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradztwa, prowadzenia szkoleń oraz świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów RODO przewidzianych w art. 6 ust 1 lit.:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;

f) w celach windykacyjnych, jak też w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu prowadzenia korespondencji, w tym również elektronicznej, a ponadto w wewnętrznych celach administracyjnych, w tym archiwalnych i analitycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

W odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, w tym celów archiwalnych oraz analitycznych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów współadministratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby współadministrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać, aby współadministrator je usunął, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od współdministratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes współadministratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z jednym ze współadministratorów pod adresem: guja@adwokacitychy.pl lub wlosinski@adwokacitychy.pl, telefonicznie – odpowiednio – pod numerami telefonów:  694 510 643 lub 512 388 047 albo listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu współadministratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

NASZ ZESPÓŁ

KANCELARIA W LICZBACH

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87 
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  Email: kancelaria@adwokacitychy.pl