Przejdź do treści

PROCESY SĄDOWE

Istotnym elementem – szczególnym uprawnieniem powiązanym z licznymi obowiązkami Adwokata – jest reprezentacja Mocodawcy w postępowaniach sądowych i innych np. administracyjnych, dyscyplinarnych. Ten obszar praktyki można określać jako „Procesy sądowe”, choć będzie to pewne uproszczenie, albowiem są to także tzw. sądowe postępowania nieprocesowe (dotyczące w szczególności spraw rzeczowych i spadkowych, a także części spraw rodzinnych) oraz wspomniane wyżej postępowania przed organami innymi niż sądy (organy administracyjne – samorządowe i rządowe, organy dyscyplinarne). Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Adwokat reprezentuje swojego Mocodawcę (zwanego czasem Klientem) w postępowaniach regulowanych ustawowo, w celu ochrony jego interesów. Reprezentacja odbywa się przy wykorzystaniu możliwości nadawanych przepisami prawa materialnego i procesowego, gdzie ogromne znaczenie ma doświadczenie pełnomocnika oraz jego zaangażowanie w prowadzone sprawy. Po udzieleniu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy to Adwokat jako pełnomocnik procesowy (lub obrońca – w przypadku stawiania Mocodawcy zarzutów przez organy ścigania) dba o prawidłowy przebieg postępowania, wykorzystanie możliwości prawnych w interesie Klienta, stara się zapobiec niekorzystnym rozstrzygnięciom dla reprezentowanej Strony. Zadanie Mocodawcy od chwili zlecenia prowadzenia sprawy Adwokatowi to udzielanie wszelkich istotnych informacji, przedstawienie posiadanej przez siebie wiedzy i dokumentacji – a to wszystko w sposób rzetelny i otwarty, albowiem to na tej podstawie pełnomocnik (obrońca) może opracować sposób działania, który będzie miał na celu osiągnięcie zakładanych efektów. Adwokat ustanowiony pełnomocnikiem procesowym (obrońcą) jest na bieżąco ze stanem zaawansowania sprawy, o czym informuje swojego Mocodawcę.

Adwokaci Tychy

Jako przykłady „Procesów sądowych”, w których adwokat może reprezentować swojego Mocodawcę należy wymienić:

 • postępowanie cywilne procesowe: o zapłatę, w tzw. postępowaniach nakazowych (gdzie Sąd wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy), o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o rozwód, o alimenty, o eksmisję, o wydanie rzeczy i zaprzestanie naruszeń prawa własności, o prawo do emerytury lub renty, o wysokość emerytury, sprawy pracownicze
 • postępowanie cywilne nieprocesowe: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności gruntowej, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o kontakty rodzica / innych osób z najbliższej rodziny z małoletnim dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie
 • postępowanie cywilne egzekucyjne: egzekucja z nieruchomości, egzekucja z ruchomości, egzekucja z rachunków bankowych i innych wierzytelności – na etapie przed Komornikiem (często w połączeniu z negocjacjami z wierzycielem) oraz w zakresie sądowej kontroli na działaniem Komornika
 • postępowanie karne: jako obrońca podejrzanego (w postępowaniu przed Policją, Prokuraturą lub innymi organami ścigania) i oskarżonego (przed Sądem) lub obwinionego (w postępowaniu o wykroczenie lub dyscyplinarnym) albo jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego (przed organami ścigania i przed Sądem)
 • postępowanie administracyjne: o posiadanie obywatelstwa polskiego, o wymeldowanie, o uzyskanie danych osób z rejestru PESEL, o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości i inne na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, o rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych oraz inne postępowania w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • postępowanie sądowo – administracyjne: skarga na decyzję, postanowienie lub inną czynność bądź bezczynność organu administracji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Oprócz pełnej reprezentacji w procesach możliwe jest również – na życzenie Klienta – incydentalne sporządzanie pism (pozwów, wniosków, pism procesowych, prywatnego aktu oskarżenia), zażaleń na postanowienia, apelacji oraz innych środków zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od wyroku zaocznego). Z uwagi na przymus adwokacki w postępowaniu kasacyjnym (w postępowaniu cywilnym, karnym i sądowo-administracyjnym) oraz o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (postępowanie cywilne), jak też w postępowaniu karnym – w wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, skarga o wznowienie postępowania, pomoc prawna w tych postępowaniach zawsze jest tożsama z pełną reprezentacją.

Warto wskazać, że pełna reprezentacja w toku postępowań (cywilnych, administracyjnych) oprócz firmowania przez Adwokatów sporządzanych pism pozwala także na powierzenie sprawy doświadczonemu pełnomocnikowi. Przekłada się to na bieżące, rzetelne kontrolowanie przebiegu sprawy, szybką reakcję na zachodzące w procesie zdarzenia. Klienci zlecający prowadzenie sprawy z pełną reprezentacją najbardziej doceniają fakt, że czuwanie nad biegiem postępowania spoczywa na pełnomocniku, a tym samym zdjęty zostaje z Mocodawcy ciężar dowiadywania się o postępach sprawy, odbiór korespondencji sądowej i administracyjnej. Obrazowo można powiedzieć, że po udzieleniu pełnomocnictwa Adwokatowi na Mocodawcy spoczywa jedynie obowiązek przekazywania istotnych informacji potrzebnych do sporządzania pism oraz udział w konsultowaniu podejmowanych decyzji.

Czy wiesz, że...

Adresowane do Ciebie awizo z sądu może zostać odebrane wyłącznie przez Ciebie lub Twojego przedstawiciela ustawowego (to nie to samo, co pełnomocnik!), ewentualnie osobę dysponującą specjalnym pełnomocnictwem pocztowym (dostępnym tylko na poczcie). Czy nie lepiej jednak zlecić sprawy adwokatowi, żeby to on czuwał nad przebiegiem Twojej sprawy

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl